Biuro Prasowe

14 grudnia 2009
Fundacja Świętego Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja – rodzinom zastępczym brakuje pieniędzy!

Fundacja Świętego Mikołaja - wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC - na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zbadała, na jakie bariery napotykają osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi. Jak wynika z analizy, aż 31% respondentów za największą przeszkodę uważa nadmiar biurokracji i niskie wsparcie finansowe (27%). Brak wystarczających środków wymieniano także jako najważniejszy problem w prowadzeniu rodziny zastępczej (33%). Niemal 60% ankietowanych za najbardziej istotne uznało natomiast wsparcie Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR). Szczegółowe wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji MPiPS w dniu 10 grudnia 2009 roku w Warszawie.

W Polsce istnieje 279 rodzinnych domów dziecka, w których znajduje się niespełna 2,3 tys. osieroconych dzieci. W każdym z nich przebywa średnio od 6 do 10 podopiecznych, razem z dziećmi biologicznymi rodziców zastępczych. Z kolei w 7,5 tys. niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych znajduje się obecnie ok. 13,5 tys. wychowanków. Niestety, nadal większość dzieci, którymi nie mogą zająć się najbliżsi krewni, trafia do państwowych domów dziecka.

 

Słaba kondycja rodzicielstwa zastępczego w Polsce to skutek licznych barier, które powodują niechęć potencjalnych zainteresowanych. Z analizy przeprowadzonej przez Fundację Świętego Mikołaja wynika, że największą przeszkodę w założeniu rodziny zastępczej stanowi rozbudowana biurokracja (31%) oraz niewystarczające wsparcie finansowe (27%).

 

„Brak wsparcia merytorycznego oraz rozległe obowiązki formalno-prawne i nadmierna biurokracja to największe przeszkody, na jakie napotykają potencjalni rodzice zastępczy. Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. Oczekiwana ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które będą sprzyjać tworzeniu i rozwojowi rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Najważniejsze z nich to zapewnienie stałego wsparcia merytorycznego wszystkim rodzinom zastępczym, w tym także stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji. Nowe przepisy zapewnią możliwość korzystania z urlopu oraz wliczanie okresu pracy w charakterze rodzica zastępczego do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podwyższona zostanie minimalna wysokość wszystkich świadczeń kierowanych do rodzin zastępczych, a ich górna granica - dotyczy to także wynagrodzeń -  będzie zależała od wielkości środków jakimi dysponuje dany samorząd powiatowy. Mam nadzieję, że dzięki planowanym rozwiązaniom przybędzie w Polsce rodzin zastępczych" - mówi Alina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zwiększenie kwoty środków przeznaczanych na wsparcie istniejących już rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych to jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w ustawie o pieczy zastępczej. Jak pokazują badania Fundacji Świętego Mikołaja, najczęściej występującym problemem jest bowiem brak funduszy, które opiekunowie mogliby przeznaczyć na wakacje dla dzieci (47%) oraz na inwestycje (43%). Znacznym utrudnieniem jest także niemożność wzięcia urlopu (31%).

 

Bariery, problemy przy prowadzeniu rodzin zastępczych  

 

Fundacja Św. Mikołaja


Niestety, brak odpowiednio sformułowanych przepisów prawnych powoduje, że w Polsce brakuje 5 tysięcy niespokrewnionych rodzin zastępczych. Planowane przez rząd wygaszanie domów dziecka nie będzie zatem możliwe, jeżeli nie powstaną nowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Badanie Fundacji pokazało, że ponad 40% rodziców zastępczych - w obecnej sytuacji - nie jest zainteresowanych powiększaniem swoich rodzin.

 

Zamiar przyjmowania nowych dzieci do swojej rodziny zastępczej  

 

Fundacja Św. Mikołaja

 

W badaniach zwrócono także uwagę na ważny aspekt współpracy rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi. Mimo prawnego obowiązku, aż 52% badanych deklaruje brak jakiejkolwiek współpracy, 21% tylko w przypadku niektórych dzieci, a tylko 24% z rodzicami wszystkich wychowanków. Zdaniem 58% ankietowanych współpraca z rodzicami biologicznymi negatywnie wpływa na funkcjonowanie rodziny zastępczej.

 

Wpływ współpracy z rodzicami biologicznymi dziecka na funkcjonowanie rodziny zastępczej  

 

Fundacja Św. Mikołaja

 

„Rodzicielstwo zastępcze jest najlepszą formą opieki nad dziećmi osieroconymi, głównie ze względu na warunki wychowawcze, które umożliwiają optymalny rozwój i uczą funkcjonowania w prawdziwej rodzinie. Niestety, ta forma opieki rozwija się bardzo powoli. Bariery, które są tego główną przyczyną zostały zdiagnozowane dzięki badaniom zrealizowanym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszyscy zaangażowani w ten projekt mają jeden cel - jak najszybciej doprowadzić do zmian w zakresie pieczy zastępczej i pomóc osierocanym dzieciom zapewniając im dom, w którym będą szczęśliwe i kochane" - mówi Michał Rżysko, koordynator kampanii „Grunt to rodzina" z Fundacji Świętego Mikołaja.

 

Zdecydowana większość badanych pytana o motywację do założenia rodziny zastępczej wskazywała chęć pomocy dzieciom i potrzebę serca (57%). Wpływ na decyzję miała także historia konkretnego dziecka (18%) i brak własnych dzieci (18%).

 

Deklaracje ankietowanych znajdują potwierdzenie w wymienianych przez nich sukcesach i niepowodzeniach w prowadzeniu rodziny zastępczej. Wśród pozytywnych aspektów najczęściej pojawiały się: poprawa wyników dziecka w nauce, sukcesy w szkole, szczęście dzieci, ustąpienie choroby sierocej, poprawa stanu zdrowia wychowanków czy znalezienie rodziny adopcyjnej. Do swoich niepowodzeń natomiast rodzice zastępczy zaliczyli powrót wychowanka do domu dziecka, problemy w szkole i bezradność wobec chorób psychicznych.

 

W dniu 3 grudnia Fundacja Świętego Mikołaja zainaugurowała 6. edycję akcji Grunt to rodzina. Podczas zorganizowanego z tej okazji spotkania przedstawiciele Fundacji - wspólnie z ekspertami z zakresu polityki rodzinnej - poruszyli najistotniejsze kwestie związane z problemami dotykającymi rodziców zastępczych. Konferencja zapoczątkowała również coroczną zbiórkę środków na Fundusz Edukacyjny finansujący przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Tylko w 2009 roku Fundacja przeznaczyła 1,126 mln zł na realizację 158 wybranych inicjatyw. Honorowy patronat nad kampanią Grunt to rodzina objęła prezydent m. st. Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 

Szczegółowe informacje o kampanii i działaniach Fundacji Świętego Mikołaja można znaleźć na stronie internetowej www.mikolaj.org.pl.

 

Informacje o Fundacji:

 

Fundacja Świętego Mikołaja od dziesięciu lat organizuje społeczne i kulturalne kampanie reklamowe. Najważniejsze 3 akcje to:

 • Mama w pracy - celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy. W ramach projektu organizowany jest konkurs dla firm przyjaznych mamom;
 • Grunt to rodzina - od 2004 roku Fundacja szerzy ideę rodzinnych domów dziecka;
 • Dzień Papieski - we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia" organizowane są kampanie Dnia Papieskiego;

Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi, a w swojej pracy wykorzystuje techniki nowoczesnego zarządzania, marketingu oraz reklamy. Dotychczasowe dokonania Fundacji to:

 • 28 ogólnopolskich kampanii społecznych;
 • 28,5 mln zł zebranych na cele społeczne i charytatywne;
 • 4 duże raporty z badań sytuacji i problemów trzech grup społecznych: samotnych matek, dzieci z rodzinnych domów dziecka i sytuacji mam w pracy;
 • 52 badania dotyczące znajomości problemów społecznych, wizerunku organizacji pozarządowych i odbioru kampanii społecznych przez Polaków;
 • 15 100 plakatów wielkoformatowych w największych miastach Polski promujących idee społeczne;
 • 6600 spotów reklamowych wyemitowanych w radio i telewizji zachęcających do przekazania pieniędzy na cele charytatywne;
 • 13 reportaży telewizyjnych na temat najważniejszych problemów społecznych występujących w Polsce;
 • kilkaset audycji i publikacji w prasie, telewizji, radio i w internecie;
 • 257 zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla blisko 900 dzieci z rodzinnych domów dziecka z całej Polski;
 • 24 konferencji, debat i pokazów filmowych;
 • 45 szkoleń, wykładów i konsultacji dla organizacji pozarządowych przeprowadzonych przez przedstawicieli Fundacji;
 • ponad 250 wizyt dentystycznych dla kobiet przebywających w domu samotnej matki w Brwinowie.

Fundacja Świętego Mikołaja w 2005 roku otrzymała nagrodę Pro Publico Bono w kategorii ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej za najlepszą inicjatywę obywatelską. Rok później, została laureatem nagrody TOTUS przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia" w kategoriiPropagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II". W 2008 roku Caritas Polska przyznał Fundacji nagrodę Ubi Caritas w kategorii współpraca.

 

Fundacji Świętego Mikołaja można także pomóc wpłacając pieniądze na jej konto:

Volkswagen Bank Polska S.A. 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001

Nr KRS 0000126602

 

Więcej na www.mikolaj.org.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture